برای کاهش هزینه خودروها، الزامات استاندارد یورو 7 کاهش می‌یابد