ردمی از 2 پروژکتور جدید و اقتصادی خود رسما رونمایی کرد