ایلان ماسک توییتر را خرید، در همان ابتدا چند مدیر را نیز اخراج کرد