اپل تبلیغات مربوط به اپلیکیشن‌های شرط‌بندی را متوقف می‌کند