کنایه سخنگوی دولت به دولت پیشین: در جریانات اخیر هرگز اینترنت را قطع نکردیم