توییتر با سرعتی فزاینده در حال از دست دادن کاربران فعالش است