ترکش تصمیمات اشتباه مدیران بلد را زمین‌گیر کرد؛ تعدیل نیرو و آینده نامشخص برای مسیریاب بلد