نتایج جالب یک تحقیق: مردم تنبل هستند و از پسوردهای ناایمن استفاده می‌کنند