بیانیه ابر آروان در خصوص اتهامات وارد شده برای دست داشتن در قطع اینترنت و فیلترینگ