عضو کمیسیون امنیت ملی: فیلتر سایت‌های پرمخاطب جز آسیب گسترده به اقتصاد دیجیتال، حاصلی ندارد