در دنیای متاورس هم از تبلیغات رهایی پیدا نمی‌کنید!