سخنان عجیب معاون وزیر ارتباطات؛ مقصر مدیران کسب‌و‌کارها هستند که به حرف مسئولین گوش ندادند!