استارلینک با وجود زیان مالی به حمایت رایگان از دولت اوکراین ادامه خواهد داد