بیانیه مهم روبیکا: از جایی حمایت نمی‌شویم؛ می‌خواهیم در یک فضای رقابتی فعالیت کنیم