اپل یکی از کارمندانش را به خاطر انتشار یک ویدئو از محل کارش اخراج کرد!