پنج سایت ارتباطی روستایی جدید ایرانسل در خراسان جنوبی افتتاح شد