وزیر ارتباطات: اینستاگرام پلتفرم مناسبی برای سرمایه‌گذاری در کشور نیست