ضرر بزرگ شرکت پست از قطع اینترنت و تعطیلی فروشگاه‌های اینستاگرامی