دعوای واتساپ و تلگرام بر سر امنیت، مدیرعامل واتساپ جواب دوروف را داد