باید بهتر از واتساپ را بیاوریم تا مردم باید خودشان انتخاب کنند / “ایتا” را چند طلبه ساختند |