آمار متحیر کننده سامسونگ از میزان تولید حافظه طی 40 سال اخیر