میزان تقاضا برای حافظه‌های SSD و HDD رو به کاهش است