افزایش درآمد سرویس‌های اپل با وجود کاهش درآمد اپ‌استور