نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد زیرساخت برای توسعه پلتفرم‌های داخلی