وعده وزیر ارتباطات از خدمات جدید گردشگری با هوش مصنوعی!