ادعای ایلان ماسک: سایبرتراک برای عبور از دریاچه‌ها و دریاها ضد آب است