ایتالیا مدرک افتخاری نوآوری را به تیم کوک اهدا کرد