خبرگزاری بلومبرگ از احتمال لغو رویداد ماه اکتبر اپل خبر داد