کدام نوع سیستم صوتی فراگیر برای خانه بهتر است، با سیم یا بدون سیم؟