اطلاعات جدیدی از مدت زمان محدود بودن دسترسی به پلتفرم‌های خارجی منتشر شد |