معضل کمبود تراشه موجب کاهش تولید خودرو توسط شرکت رنو شد