افزایش قیمت پیامک بانک تقصر کیست؟ بانک مرکزی همه چیز را تکذیب می‌کند!