سامسونگ با فشار فزآینده‌ای از سوی شرکت‌های چینی سازنده تلویزیون مواجه شده است