بازار بورس و سرمایه تحت تاثیر اختلال و کندی اینترنت کشور