دختر استیو جابز نیز عدم نوآوری در آی‌فون‌ 14 اپل را مورد تمسخر قرار داد