تاریخ و زمان دقیق دوره سوم قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه